Onze troeven in de klas

'Goesting' krijgen en 'goesting' geven om te groeien, is op onze school van nature, door onze freinettechnieken, ingebed.

 

Lezen is top! (LIST)

Elke ochtend start in de lagere school met 35 minuten lezen in een boek naar keuze.  Elke les bestaat uit een mini-lesje gegeven door de leerkracht.  Daarna gaan de leerlingen gedurende 20 minuten doelgericht lezen aan de hand van de gegeven opdracht. Na het lezen volgt een gezamenlijke afsluiting.
 

Plannetjestijd

Plannetjestijd betekent in de kleuterschool de start van de speelwerktijd. Het vertrekken vanuit de gezonde goesting om met iets aan de slag te gaan, iets uit te proberen, iets te ontdekken, te leren, te ervaren, staat hier centraal. Elke kleuter krijgt de kans om met zijn/haar plan aan de slag te gaan.
 

Bakjestijd

De kleuters gaan met deze werkvorm dagelijks aan de slag. Ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht, ze worden zelfredzaam en leren probleemoplossend te denken. Het aanbod is de hele week hetzelfde en wordt al dan niet samen besproken in de rondes.
Het aanbod wordt voorgesteld in de daarvoor voorziene bakjes. Van elk aanbod worden er maar een aantal dingen gepresenteerd . Het aantal geeft weer hoeveel kleuters er aan de slag kunnen. De klasleerkracht bewaakt de doelgerichtheid van de opdrachten.
 

Vrije werktijd

Vrije werktijden zijn momenten waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken.  De vrije werktijd is gericht op creëren binnen de verschillende domeinen van het leerplan.  De leerlingen vertrekken vanuit een plan en voeren dit individueel of in een kleiner groepje uit.
 

Duo werktijd

Tijdens deze werktijd kunnen kinderen in duo’s met onderzoeken en opzoekingen aan de slag. Tevens kunnen zij werken aan de opgelegde taken die voorzien worden tijdens deze werktijd.
De inhoud van duo-werktijd wordt voor een groot deel gegenereerd uit de vragen die de kinderen stellen tijdens de ronde.
 

Stille werktijd

Tijdens deze werktijd werkt iedereen individueel aan de taken van zijn/haar persoonlijk werkplan.   Dit gebeurt in volkomen stilte. Tijdens deze werktijd stimuleren we kinderen om eerst zelf op zoek te gaan naar oplossingen alvorens de hulp van de leerkracht in te schakelen (= eigenaar worden van zijn/haar eigen leerproces).
 

(Leer)rondes

Na een werktijd worden de activiteiten die de kinderen gedaan hebben, besproken.  Onder het motto ‘we leren van elkaar’ wordt elke ronde een leermoment voor de hele klas. 
 

Planronde

In de lagere school wordt op de eerste lesdag de hele week ingepland. Op deze manier leren kinderen in de tijd plannen en hun werk structureren.
 

Klasraad

Elke week vindt er een klasraad plaats. Tijdens deze ronde kunnen kinderen elkaar feliciteren, voorstellen doen en problemen in verband met de klaswerking bespreken. Op dit moment worden ook de klastaken geëvalueerd.
 

Persoonlijk werkplan

Zoals het woord het al laat uitschijnen is dit plan persoonlijk. Het is een barometer voor het kennen en kunnen van uw kind. Lukt iets niet van de eerste keer is dat geen enkel probleem. Ze kunnen op hun eigen niveau de leerstof inoefenen.
 

Vrije tekst / tekening

Leerlingen bepalen zelf waarover ze schrijven/tekenen en onder welke vorm ze dat doen. Teksten gaan vaak over eigen ervaringen, gedachten en gevoelens en zijn momentopnames uit het leven van de kinderen.
Inspirerende teksten krijgen een plaatsje in de leeshoek of kunnen een uitgangspunt vormen voor ons levend taalonderwijs.
 

Levend rekenen

We zetten onze methodes opzij en werken grotendeels aan ‘levend rekenen’. Op deze manier proberen we de rekendidactiek te koppelen aan de directe leefwereld van de kinderen en aan het concrete materiaal.
 

Klastaken

Van jongs af aan leren we kinderen om aan gedeelde verantwoordelijkheid te doen. Dit willen we onder meer bereiken door ze verantwoordelijk te maken voor een klastaak.
 

Project

Wanneer een bepaald onderwerp regelmatig terugkeert als onderdeel in de rondes en er interesse is vanuit de meerderheid van de klasgroep, kan dit leiden tot projectwerk. De leerkracht zal in dat geval samen met de leerlingen een langere tijd aan de slag gaan rond een bepaald thema.
 

Digitaal portfolio-Seesaw

In deze snel veranderende wereld verlangen we van onze kinderen dat ze mediawijs worden.  Aan de hand van de app ‘seesaw’ bouwen zowel kleuters als lagere schoolkinderen aan een digitaal portfolio over hun klaswerkjes. Deze klaswerkjes kunnen door de klas en de medeleerlingen voorzien worden van tops en tips.
 

Werkstuk

De kinderen kiezen een onderwerp dat aansluit bij de doelen van hun graad .
Ze kiezen iets interessants waarover ze al eens wat gehoord hebben maar nog meer over zouden willen weten. Ze werken hier via vooropgestelde criteria individueel aan.
De opgedane kennis kan op verschillende manieren worden vastgelegd. De werkstukken worden aan elkaar gepresenteerd.